به گزارش ملت ایران به نقل از مشرق، برخی حامیان دولتپیشنهادداده اند سال ۹۳ به سال "حمایت ملی از مذاکرات هسته ای"نامگذاریشود تا زمینه حمایت همه جانبه از تیم مذاکره کننده در کشور فراهم شود. این افراد مدعی هستند تا پایان خرداد ماه با ۱ + ۵ به توافق نهایی می رسیم و لازم است برای اجرای تعهدات، اجماع ملی در کشور شکل گیرد.