به گزارش ملت ایران به نقل از اقتصاد پرس، سازمان هدفمندسازییارانهها اعلام کرد: یارانه نقدی خانوارها ساعت ۲۴ دیشبواریزو قابل برداشت شد.

این سازمان رقمیارانه نقدیرا همچون ماههای اخیر به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال اعلام کرده است که به حساب بانکی سرپرستان خانوارها واریز شده است.