قیمت طلاونقره(ریال)
طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
هر انس طلا دلار ۱,۳۳۳. ۴ (- ۰.۵۳%) - ۷.۱ ۱,۳۳۰. ۱ ۱,۳۴۱. ۹
هر مثقال طلا در بازار تهران ۴,۲۸۲, ۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۴,۲۸۲, ۰۰۰ ۴,۲۸۲, ۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۸,۵۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۹۸۸,۵۰۰ ۹۸۸,۵۰۰
هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱,۳۱۷, ۹۸۴ (۰.۰۰%) ۰ ۱,۳۱۷, ۹۸۴ ۱,۳۱۷, ۹۸۴
هر انس نقره دلار ۲۰.۷۷ (- ۱.۰۵%) - ۰.۲۲ ۲۰.۷۴ ۲۱.۰۱
هر گرم نقره ۹۹ عیار ۲۰,۱۸۴ (۰.۰۰%) ۰ ۲۰,۱۸۴ ۲۰,۱۸۴
قیمت سکه(ریال)
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
طرح قدیم ۹,۶۷۰, ۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۹,۶۷۰, ۰۰۰ ۹,۶۷۰, ۰۰۰ ۹,۶۴۷, ۴۰۰
طرح جدید ۹,۶۸۳, ۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۹,۶۸۳, ۰۰۰ ۹,۶۸۳, ۰۰۰ ۹,۶۴۷, ۴۰۰
نیم سکه ۵,۰۰۰, ۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۵,۰۰۰, ۰۰۰ ۴,۸۲۳, ۷۰۰
ربع سکه ۲,۹۷۰, ۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۲,۹۷۰, ۰۰۰ ۲,۹۷۰, ۰۰۰ ۲,۴۱۰, ۷۰۰
یک گرمی ۲,۰۰۰, ۰۰۰ (۰.۰۰%) ۰ ۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۱,۱۸۶, ۲۰۰