بر اساس این اطلاعیه،بانکهای ملی، سپه، کارآفرین، اقتصاد نوین و پست بانک به عنوان بانک های عامل از بیستم اسفند تا پایان سال موظف بهتوزیع اسکناس نوهستند و از هر نوع اسکناس، یکصد برگ در اختیار متقاضیان قرار خواهند داد.
گفتنی است، شعب منتخب بانک ها در قبال تحویل اسکناس نو، مجاز هستند فقط معادل وجه را دریافت و درخواست وجه بیشتر تخلف محسوب می شود. هموطنان گرامی می توانند موارد تخلف را به بانک مرکزی گزارش دهند تا با متخلفین برخورد شود.