مدیرعامل منطقه آزاد ارس گفت: با توجه به قوانین موجود درمناطق آزادهر کشوری می تواند تولیدات خود را روانه مناطق کند و درخصوص ورودخودرو های آمریکاییباید گفت که هیچ منعی وجود ندارد.

محسن خادم عرب باغی تصریح کرد: هم اکنون علاوه بر خودروهای آمریکایی از کشورهای کره، ژاپن و چین نیز خودرو بهمنطقه آزادارس وارد می شود و البته در این میان تعداد خودروهای وارداتی کشور چین محدود است چراکه اصل براین است تولیدات با کیفیت روانه بازار منطقه آزاد ارس شود.

وی در ادامه به میزان صادرات منطقه آزاد ارس اشاره کرد و در این خصوص گفت: در طول یازده ماه اخیر بالغ بر ۱۰۶میلیون دلار صادرات داشته ایم که این آمار نسبت به سال گذشته ۳۰درصد رشد داشته است.

وی همچنین به نحوه همکاری با دیگر کشورها اشاره و اذعان کرد: اکنون با کشورهای آذربایجان، ارمنستان به طور مستقیم و با کشور گرجستان و ترکیه به طور غیرمستقیم همکاری تجاری داریم و همچنین درصورتی که پل مشترک با کشور آذربایجان احداثشود به طور حتم شهرک مشترک راه اندازی و حتماً میزان همکاری با این کشور افزایش خواهد یافت و البته این نیازمند مذاکرات وزارت امورخارجه با دولت آذربایجان است.

وی درخصوص وسعت منطقه آزاد ارس نیز گفت: هم اکنون ۵۱ هزار هکتار وسعت منطقه آزاد ارس است اما با توجه به شرایط تصمیم داریم تا در این زمینه وسعت را افزایش دهیم.