بانک مرکزینرخ تورمبهمن ماه را ۳۶.۷ درصد اعلام کرد که ۳ درصد بیشتر از نرخ اعلامیمرکز آماراست.
بنابر اعلام بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۹۰ حاکی است،شاخص بهای کالاهاو خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه ۱۳۹۲ به عدد ۱۸۴.۳۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در بهمن ماه ۱۳۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است.
بنابراین گزارش، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۶.۷ درصد می باشد.
این در حالی است که مرکز آمار ایران صبح امروز نرخ تورم در بهمن ماه را ۳۳.۷ درصد اعلام کرده بود.
در سال های گذشته که نرخ تورم بانک مرکزی نرخ رسمی برای دولت تلقی می شد، نرخ تورم بانک مرکزی همواره از نرخ اعلامی مرکز آمار کمتر بود، در سال جاری که بر اساس مصوبه مجلس، نرخ تورم مرکز آمار به عنوان نرخ رسمی کشور اعلام گردید، ماجرا عکس شد و نرخ تورم مرکز آمار از بانک مرکزی کمتر است. حال جای این سوال مطرح می شود که چرا همیشه نرخ تورم رسمی که به دولتمردان گزارش می شود، از تورم غیررسمی کمتر است؟