روزنامه خراسان نوشت:

یک مسئول نفتی مستقر در یکی از استانهای جنوبی کشور و چند تن از کارکنان زیر دست وی طی روزهای اخیر و پس از بررسی بازرسان این وزارتخانه دستگیر شده اند.

این افراد متهم هستند بخشی از تولیدات مجتمع محل فعالیت خود را با دستکاری یکی از کنتورهای اندازه گیری، در لیست ثبت نکرده و در بازار آزاد می فروختند که از این راه، صدها میلیون تومان سود به دست آورده بودند.