عضو کمیسیون تلفیق گفت: لیست ۵۱ موسسه حقوقی و غیردولتی که در قالب جدول شماره ۱۷بودجهدریافت می‌کردند، حذف شد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، درگفت و گو با خبرگزاری مجلس، با تشریح جلسه امروز صبح کمیسیون تلفیق، افزود: در این جلسه جدول شماره ۱۷لایحه بودجهمورد بررسی قرار گرفت و در این جدول ۵۱ موسسه حقوقی غیر دولتی که کمک دریافت می‌کردند حذف شدند.

نماینده مردم رشت درمجلسشورای اسلامی افزود: بر اساس جدول شماره ۱۷ لایحه بودجه که درباره کمک مالی به موسسات فرهنگی بود حذف شد که از اعتبارات این جدول حدود ۱۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به بخش هزینه ای و ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون آن نیز مربوط به بخش تملک دارایی ها بود و مقرر شد این موسسات تحت نظر سازمان مربوطه قرار گیرند.

وی ادامه داد: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مقرر شد، جدول شماره ۱۹ لایحه بودجه که درباره ۶۵ طرح تملک دارایی سرمایه ای که دارای مجوز ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه بود، حذف شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه این مطلب افزود: استدلال کمیسیون تلفیق برای حذف جدول شماره ۱۹این بود که باید این موضوعات در قالب ردیف های بودجه لحاظ شود و نکته دیگر اینکه ۶۵ طرح این جدول به نوعی احساسی بودند.

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: همچنین در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مجلس مقرر شد جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که شامل ۲۷۴ پروژه که عمدتا درباره طرح های مطالعاتی و احداثی بود، حذف شود، ۵۰ میلیارد تومان هزینه جدول شماره ۲۰ بود که استدلال کمیسیون تلفیق این بود باید این اعتبار در قالب ردیف های بودجه لحاظ شود.