تیبا با شرایط جدید پیش فروش می شود

ملت ایران: خودروهای تیبا آپشنال و معمولی با امکان صلح به مشتریان عرضه می شود.

در شرایط پیش فروش خودرو تیبا آپشنال مبالغ ۱۰ و ۱۱ میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت و ۹ درصد سود مشارکت و ۷ درصد سود انصراف در نظر گرفته شده است.

پیش فروش خودرو تیبا بدون آپشن نیز با مبالغ پیش پرداخت ۱۱ و ۱۲ میلیون تومان و ۹ درصد سود مشارکت و ۷ درصد سود انصراف در نظر گرفته شده است.

زمان تحویل این خودروها نیز بهمن و اسفند ماه سال جاری است.