ملت ایران: قیمت برخی از واحد های مسکونی مناطق مختلف تهران در جدول قابل مشاهده است.