به گزارش ملت ایران، برخی اقتصاددانان این اعطای این سبد کالایی را تورم زا می دانند ولی به نظر می رسد بیش از بحثهای اقتصادکلان، محتوای این سبدها برای مردم جذاب باشد.
اقلام سبد کالایی که دولت به ۹۰ درصد مردم ایران به تعداد ۱۵ میلیون خانوار تحویل می دهد به شرح زیر است:
محاسبات اولیه نشان می دهد این سبد غذایی به مدتی که به آن اشاره شده می تواند نیازهای خانواده را برطرف کند.
اگر دولت به جای سبد کالا مبلغ در نظر گرفته شده برای این سبد(۸۰ هزار تومان) را به حساب سرپرست خانواده ها می ریخت با آن چه کالاهایی می شد خرید یا کارهایی می شد انجام داد: