مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مصرف کارکنان دولت با اشاره به اطلاع شفاهی مبنی بر توزیعسبد کالااز شنبه آینده گفت: واجدان شرایط پس از کشیدن کارت بانکی خود می توانند سبد کالا را دریافت کنند.

بهمن عبداللهی در موردزمان توزیع سبد کالای دولت اظهار داشت: در حال حاضر کالاها در اکثر قریب به اتفاق فروشگاه های مورد نظر توزیع شده و منتظر اعلام زمان آغاز توزیع آن هستیم.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های مصرف کارکنان دولت افزود: آن طور که به صورت تلفنی به من اطلاع دادند، از روز شنبه(۱۲ بهمن) توزیع سبد کالای دولت آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: البته این خبر به صورت تلفنی از طریق آقای حاجعلی(مدیر اجرایی طرح سبد کالا) به من اعلام شده است.

عبداللهی درباره نحوه توزیع سبد کالا گفت: افراد واجد شرایط با کشیدنکارت بانکیکه از آن یارانه دریافت می کنند، در دستگاه های پایانه فروش فروشگاهی، می توانند کالای خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه همه اقلام سبد کالا تأمین شده و در فروشگاهها وجود دارد، گفت: در این نوبت برای راحتی دسترسی مردم به تهیه سبد کالا، محدودیتی وجود ندارد و همه واجدان شرایط دریافت سبد اعم از کارکنان دولت و سایر اقشار که از کارکنان دولت نیستند، می توانند کالای خود را از تعاونی های مصرف کارکنان دولت دریافت و بالعکس کارکنان دولت هم می توانند سبد کالای خود را از سایر فروشگاه ها نظیر اتکا تهیه کنند.

با تصویب دولت قرار است دو سبد کالایی تا پایان سال در ماههای بهمن و اسفند توزیع شود و نیمه اول بهمن ماه، زمان توزیع اولین سبد کالای دولت عنوان شده بود.