به گزارش ملت ایران به نقل ازمرکز آمار ایراندر رابطه با نرختورمدی منتشر کرد، این شاخص اقتصادیروند کاهشی سه ماه گذشته خود را ادامه داده استو به ۳۵ درصد در دی رسید.
شاخص کل قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در دی سال جاری با افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۷۸.۴ افزایش یافت.
این در حالی است که افزایششاخصکل نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش نسبت به آذر ماه از ۲۸.۸ درصد به ۲۷.۵ درصد رسیده است.
همچنین نرخ تورم شهری یا همان درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵ درصد اعلام شده که بیانگر کاهش نیم درصدینرخ تورماز آذر ماه به دی ماه است.
گفتنی است شاخص گروه عمده " خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات " در این ماه با افزایش ۱.۹ درصدی به ۲۲۰.۱ رشد یافت.