به گزارش اختصاصی ملت ایران خشکسالی و نابودی محصولات کشاورزی در امریکا زندگی روزمره انگلیسیها را هم تحت تاثیر قرار داده است. این روزها در فروشگاههای انگلیس قیمت مواد غذایی مثل نان، پاستا و گوشت افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که خشکسالی امریکا باعثگرانی موادغذایی میشودو اثرات این خشکسالی حالا در انگلیس مشاهده میشود چون این کشور سبزیجاتی حتی مثل سیب زمینی و نخود فرنگی را وارد می کند و قیمت گوشت هم به خاطر افزایش نرخ غذای دام در انگلیس همچنان رو به افزایش است.