به گزارش ملت ایران آهنگ رشد اقتصادی آمریکا کاهش یافت. تخمین های اولیه رسمی منتشر شده در روز جمعه نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی بزرگترین اقتصاد دنیا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی یک و نیم درصد افزایش داشته اما نسبت به سه ماهه اول سال نیم درصد پایین آمده است.

پیش تر و در بهترین حالت رشد تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۲ درصد در نظر گرفته می شد. گفته می شود افزایش میزان صادرات و مصرف خانوارها در رشد بیشتر از پیش بینی موثر بوده است.