آخرین آمار دیتابیس توسعه مالیبانک جهانینشان می دهد، ایرانیان بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا وام یا قرض می گیرند.
گزارش توسعه مالی بانک جهانی ۲۰۱۴ که ماه گذشته میلادی منتشر شده است حاوی آمار و اطلاعات مربوط به سال ۲۰۱۱ از ۱۰۰ شاخص مربوط به بانکداری و تامین مالی است.
در حوزه وام یا قرض(Loan)، آمار و اطلاعات این گزارش نشان می دهد، ایرانیان رتبه ۱ وام گیرندگی(شاخص کل
)، رتبه ۱ وام گیرندگی از موسسات مالی، رتبه ۲ وام یا قرض گیرندگی از صاحبکار، رتبه ۶ قرض گیرندگی از خانواده و دوستان و رتبه ۲۸ وام گیرندگی از اشخاص خصوصی را دارند.
رتبه بندی هر کدام از شاخص ها به شرح زیر است. فایل اکسل مربوطه در پایان خبر قابل دانلود است.

رتبه ۱ وام گیرندگی

رتبه ۱ وام گیرندگی از موسسات مالی


رتبه ۲ وام یا قرض گیرندگی از صاحبکار


رتبه ۶ قرض گیرندگی از خانواده و دوستان


رتبه ۲۸ وام گیرندگی از اشخاص خصوصی