ملت ایران: مطابق کلیات لایجه بودجه سال آینده کشور که امروز از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد، بودجه عمومی و عمرانی کشور در مقایسه با قانون بودجه مصوب مجلس، شاهد کاهش ۷ و ۳۲ درصدی هستند. اما زمانی که ارقام عملکرد قانون بودجه سال جاری با ارقام لایحه بودجه سال آینده مقایسه می شود، رشد جهشوار بودجه عمرانی کشور در حد ۲۶۰ درصد خودنمایی می کند.
همچنین انقباض مشاهده شده در بودجه عمومی نیز با احتساب رقم اصلاحی دولت یازدهم در قانون بودجه ۹۲، جای خود را به رشدی نزدیک به ۳۰ درصد می دهد. انبساط بودجه جاری هم از ۲ درصد به بیش از ۱۲ درصد می رسد.
البته گفتنی است که رییس جمهور بهنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، رشد بودجه عمومی را در مقایسه با عملکرد بودجه ۵۰ درصد اعلام کرد. تفاوت رشد ۳۰ درصدی گفته شده با اظهارات رییس جمهور، ریشه در تفاوت رقم اصلاحی قانون بودجه و عملکرد واقعی دارد که میزان آن فعلا در اختیار رسانه ها نیست.