نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

وانت باردو

۱۰,۹۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت باردو. سپر جدید(cop)

۱۱,۲۰۰, ۰۰۰

۱۰,۸۷۰, ۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید(cop)

۱۲,۲۰۰, ۰۰۰

۱۲,۳۷۰, ۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲,۶۰۰, ۰۰۰

۱۲,۳۱۰, ۰۰۰

وانت باردو. سپر جدید. دوگانه سوز(cop)

۱۳,۱۰۰, ۰۰۰

۱۲,۸۲۰, ۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید. دوگانه سوز(cop)

۱۳,۷۰۰, ۰۰۰

۱۴,۳۲۰, ۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۵,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

سمندSE

۲۳,۵۰۰, ۰۰۰

۲۰,۶۲۰, ۰۰۰

سمندLXدوگانه سوز

۲۷,۲۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمندLX

۲۶,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

سمندLXیورو ۴

۲۷,۲۰۰, ۰۰۰

۲۶,۷۰۵, ۰۰۰

سمند سورنMUX

۳۱,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمند سورنMUXبا رینگ معمولی

۲۸,۴۰۰, ۰۰۰

۲۶,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELX

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

۳۰,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا رینگ معمولی

۳۰,۳۰۰, ۰۰۰

۲۸,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا تریم بژ

۳۴,۵۰۰, ۰۰۰

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا موتورEF۷

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

سمندEF۷ بدون مالتی پلکس

۲۶,۸۰۰, ۰۰۰

۲۴,۲۸۰, ۰۰۰

سمندEF۷ مالتی پلکس

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۲۴,۵۳۰, ۰۰۰

سمندEF۷ با داشبورد جدید یورو ۴

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۲۷,۹۸۰, ۰۰۰

سمندEF۷ دوگانه سوز

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۲۷,۶۹۰, ۰۰۰

سمندEF۷ دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۲۰۰, ۰۰۰

۲۹,۳۹۵, ۰۰۰

سمند سریر

- - -

- - -

پژوGLX۴۰۵ یورو ۴

۲۶,۳۰۰, ۰۰۰

۲۵,۷۷۵, ۰۰۰

پژوGLX۴۰۵ دوگانه سوز

۲۷,۹۰۰, ۰۰۰

۲۶,۶۶۰, ۰۰۰

پژوSLX۴۰۵ موتورTU۵

۲۸,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۱۱۵, ۰۰۰

پژوSLX۴۰۵ استاندارد یورو ۲

۲۶,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳,۱۱۰, ۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵,۲۰۰, ۰۰۰

۳۱,۲۸۵, ۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

۲۹,۹۷۵, ۰۰۰

پژو پارس سال

۳۲,۹۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارسLXموتورTU۵

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۳,۶۰۵, ۰۰۰

پژو پارسELX

۴۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارسELXآپشن جدید

۴۲,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارس سال اتوماتیک موتورTU۵

۴۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶. تیپ ۲

۳۴,۳۰۰, ۰۰۰

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۵

۳۵,۸۰۰, ۰۰۰

۳۴,۴۹۲, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۶

۴۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲۰

۳۵,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۹

۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

۳۹,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۸. دو ایربگ

۳۶,۳۰۰, ۰۰۰

۳۴,۹۹۷, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۸. تک ایربگ

۳۵,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۲,۰۰۰, ۰۰۰

۴۵,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۵۰۰, ۰۰۰

۳۸,۵۰۰, ۰۰۰

راناTU۵

۳۰,۴۰۰, ۰۰۰

۲۹,۵۰۰, ۰۰۰

راناLX. TU۵

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

۳۰,۲۳۲, ۸۰۰

تندرE۱

۳۰,۶۰۰, ۰۰۰

۳۱,۵۵۰, ۰۰۰

رنو تندرE۲

۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندرE۲ دوگانه سوز

۳۸,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندر اتوماتیکE۲ تک ایربگ

۴۴,۵۰۰, ۰۰۰

۴۷,۰۳۶, ۰۰۰

وانت دیزل تونلند

- - -

- - -

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰