محله و خیابان
عمر ساختمان(سال)
هر متر(تومان)
میدان سپاه
نو ساز
۴,۷۰۰, ۰۰۰
شریعتی. پایین تراز بهار شیراز
نو ساز
۶,۰۰۰, ۰۰۰
شریعتی. سهیل
نو ساز
۱۱,۹۰۰, ۰۰۰
سبلان جنوبی. ۱۰ متری بانک
نو ساز
۳,۲۰۰, ۰۰۰
شریعتی. ماهرو زاده
نو ساز
۱۱,۰۰۰, ۰۰۰
سبلان شمالی. محسن آزادی
نو ساز
۳,۹۰۰, ۰۰۰
مجیدیه شمالی. امیر نیا
نو ساز
۶,۰۰۰, ۰۰۰
مجیدیه شمالی. حسینی
نو ساز
۵,۲۰۰, ۰۰۰
مجیدیه شمالی. استاد حسن بنا
نو ساز
۵,۵۰۰, ۰۰۰
جانبازان غربی
نو ساز
۳,۹۰۰, ۰۰۰
نارمک. ۴۶ متری غربی
نو ساز
۶,۰۰۰, ۰۰۰
نارمک. میدان ۱۶
نو ساز
۵,۶۰۰, ۰۰۰
نارمک. مرجان
نو ساز
۶,۲۰۰, ۰۰۰
نارمک. سمنگان
نو ساز
۵,۸۰۰, ۰۰۰
نارمک. دمیرچی
نو ساز
۶,۰۰۰, ۰۰۰
نارمک. مهر
نو ساز
۶,۶۰۰, ۰۰۰
نارمک. میدان هلال احمر
نو ساز
۶,۱۰۰, ۰۰۰
نارمک. میدان ۹۷
نو ساز
۶,۰۰۰, ۰۰۰
نارمک. میدان ۴۶
نو ساز
۵,۳۰۰, ۰۰۰
نارمک. مدائن شمالی
نو ساز
۶,۵۰۰, ۰۰۰
نارمک. چهارراه تلفنخانه
نو ساز
۴,۹۰۰, ۰۰۰
نارمک. دردشت
نو ساز
۶,۵۰۰, ۰۰۰
وحیدیه. تسلیحات
نو ساز
۴,۱۰۰, ۰۰۰
تهرانپارس. اردیبهشت
نو ساز
۴,۸۰۰, ۰۰۰
تهرانپارس. اردیبهشت
نو ساز
۷,۱۰۰, ۰۰۰
تهرانپارس. رشید جنوبی
نو ساز
۷,۵۰۰, ۰۰۰
تهرانپارس. خیابان ۲۲۰
نو ساز
۵,۰۰۰, ۰۰۰
تهرانپارس. فلکه ۴
نو ساز
۵,۲۰۰, ۰۰۰
تهرانپارس. دماوند
نو ساز
۵,۵۰۰, ۰۰۰
تهرانپارس. بلوار پروین
نو ساز
۴,۲۰۰, ۰۰۰
تهرانپارس. بلوار شاهد
نو ساز
۴,۷۰۰, ۰۰۰