ملت ایران: علی ربیعی معاون ستاد حمل و نقل سوخت کشور گفت: ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی مهرماه خودروهای سواری شخصی ساعت ۲۴ یکشنبه در کارت های سوخت واریز می شود که این شارژ سهمیه بدون تغییر نسبت به ماههای گذشته خواهد بود.

وی تصریح کرد: بعد از اتمام سهمیه بنزین یارانه ای، اجازه برداشت بنزین با نرخ ۷۰۰ تومان نیز ۳۰۰ لیتر در ماه است.

معاون ستاد حمل و نقل سوخت کشور همچنین اظهار داشت: سهمیه بنزین موتورسیکلت ها نیز مانند ماههای پیش ۲۵ لیتر است که بامداد اول مهرماه در کارت های سوخت خواهد بود.

گفتنی است این سهمیه از اول مهرماه قابل برداشت است.