نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

وانت باردو

۱۰,۸۱۰, ۰۰۰

- - -

وانت باردو. سپر جدید(cop)

۱۱,۳۰۰, ۰۰۰

۱۰,۸۷۰, ۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید(cop)

۱۱,۸۰۰, ۰۰۰

۱۲,۳۷۰, ۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲,۵۰۰, ۰۰۰

۱۲,۳۱۰, ۰۰۰

وانت باردو. سپر جدید. دوگانه سوز(cop)

۱۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۲,۸۲۰, ۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید. دوگانه سوز(cop)

- - -

۱۴,۳۲۰, ۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۵,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۶,۸۰۰, ۰۰۰

- - -

سمندSE

۲۴,۸۰۰, ۰۰۰

۲۰,۶۲۰, ۰۰۰

سمندLXدوگانه سوز

۲۸,۶۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمندLX

۲۷,۲۰۰, ۰۰۰

۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

سمندLXیورو ۴

- - -

۲۶,۷۰۵, ۰۰۰

سمند سورنMUX

۳۱,۵۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمند سورنMUXبا رینگ معمولی

- - -

۲۶,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELX

- - -

۳۰,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا رینگ معمولی

- - -

۲۸,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا تریم بژ

- - -

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا موتورEF۷

۳۴,۵۰۰, ۰۰۰

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

سمندEF۷بدون مالتی پلکس

۲۷,۶۰۰, ۰۰۰

۲۴,۲۸۰, ۰۰۰

سمندEF۷مالتی پلکس

۲۸,۰۰۰, ۰۰۰

۲۴,۵۳۰, ۰۰۰

سمندEF۷با داشبورد جدید یورو ۴

- - -

۲۷,۹۸۰, ۰۰۰

سمندEF۷دوگانه سوز

۲۹,۳۰۰, ۰۰۰

۲۷,۶۹۰, ۰۰۰

سمندEF۷دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

۲۹,۳۹۵, ۰۰۰

پژوGLX ۴۰۵یورو ۴

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

۲۵,۷۷۵, ۰۰۰

پژوGLX ۴۰۵دوگانه سوز

۲۸,۷۰۰, ۰۰۰

۲۶,۶۶۰, ۰۰۰

پژوSLX ۴۰۵موتورTU۵

۲۸,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۱۱۵, ۰۰۰

پژوSLX ۴۰۵استاندارد یورو ۲

۲۶,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳,۱۱۰, ۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵,۶۰۰, ۰۰۰

۳۱,۲۸۵, ۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۳۰۰, ۰۰۰

۲۹,۹۷۵, ۰۰۰

پژو پارسLXموتورTU۵

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۳,۶۰۵, ۰۰۰

پژو پارسELX

۴۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارسELXآپشن جدید

۴۳,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارس سال اتوماتیک موتورTU۵

۴۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶. تیپ ۲

۳۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶. تیپ ۵

۳۵,۶۰۰, ۰۰۰

۳۴,۴۹۲, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۶

۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲۰

۳۴,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ

۵۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ. دو ایربگ

۳۷,۶۰۰, ۰۰۰

۳۴,۹۹۷, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ. تک ایربگ

۳۶,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ

۴۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

راناTU۵

۳۰,۵۰۰, ۰۰۰

۳۰,۲۷۰, ۰۰۰

تندر

۳۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندر

۳۴,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندردوگانه سوز

۳۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندر اتوماتیکتک ایربگ

۴۵,۵۰۰, ۰۰۰

۴۷,۰۳۶, ۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول

۱۲۱,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

پراید ۱۳۲SE

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲EX

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲LE

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲EXپایه گازسوز

۱۸,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲SX

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

۱۵,۰۸۲, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SL

۱۵,۶۰۰, ۰۰۰

۱۴,۵۹۱, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SLپایه گازسوز

۱۷,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۴۱EX

۱۶,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۴۱SX

۱۵,۴۰۰, ۰۰۰

۱۴,۲۱۳, ۰۰۰

پراید ۱۴۱SL

- - -

۱۳,۷۲۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SE

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱EX

۱۷,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱LE

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱SX

۱۶,۸۰۰, ۰۰۰

۱۵,۲۶۸, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SL

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۷۷۶, ۰۰۰

پرایدSL ۱۳۱

۱۵,۰۵۰, ۰۰۰

۱۴,۴۷۴, ۰۰۰

پرایدSL ۱۳۱گازسوز

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پرایدSX ۱۳۱

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۹۶۷, ۰۰۰

پرایدSE ۱۳۱

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پرایدLE ۱۳۱

۱۵,۶۵۰, ۰۰۰

- - -

پرایدLE ۱۳۱گازسوز

۱۷,۶۰۰, ۰۰۰

۱۶,۷۷۴, ۰۰۰

پرایدEX ۱۳۱

۱۶,۶۰۰, ۰۰۰

۱۵,۷۶۷, ۰۰۰

پرایدEX ۱۳۱گازسوز

۱۸,۳۰۰, ۰۰۰

۱۷,۲۶۷, ۰۰۰

تیباEX

۲۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

تیباSXیورو ۴

۱۹,۹۰۰, ۰۰۰

۲۰,۰۶۰, ۰۰۰

ریو مدل ۹۰. صفر

۳۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت نیسان.ABS. تاخوگراف

۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت نیسان گازسوز. تاخوگراف

۲۴,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت نیسان دیزل.ABS. کولر

۲۵,۸۰۰, ۰۰۰

۲۶,۳۲۰, ۰۰۰

وانت شوکا

۲۵,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت شوکا گازسوز

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۲۵,۹۱۰, ۰۰۰

زانتیا. مشابه صفر ۸۹

۶۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۸,۰۰۰, ۰۰۰

۷۲,۸۲۹, ۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سیتروئنجدید ۲۰۱۱

۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

مورانو ۲۰۱۲

۲۵۵,۰۰۰, ۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰, ۰۰۰

نیسان تیناHIGH

۱۴۲,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰, ۰۰۰

نیسان تیناMID

۱۲۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰, ۰۰۰

نیسان قشقاییHIGH

۱۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

ماکسیما. مولتی مدیا

۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰, ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات

۸۵,۰۰۰, ۰۰۰

۷۴,۴۰۰, ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات. آپشن دار

۸۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۸,۰۰۰, ۰۰۰

۶۳,۶۰۰, ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱

۶۵,۰۰۰, ۰۰۰

توقف تولید

رنو تندرآپشن دار

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۶,۸۰۰, ۰۰۰

پارس تندر. اتاق جدید

۳۹,۵۰۰, ۰۰۰

۳۷,۵۰۰, ۰۰۰

رنو تندریورو ۴

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

هیوندای آوانته اتوماتیک

۹۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندای آوانته معمولی

۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

لیفان ۵۲۰ آی

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶

۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸

۴۲,۰۰۰, ۰۰۰

۴۳,۹۰۰, ۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

۳۵,۹۹۰, ۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

۳۷,۵۶۰, ۰۰۰

جک

۵۶,۰۰۰, ۰۰۰

۵۱,۸۲۰, ۰۰۰

لیفانX۶۰

۶۸,۵۰۰, ۰۰۰

۶۳,۶۰۰, ۰۰۰

لوبو

۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار

۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار

۱۱۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار

۱۲۲,۰۰۰, ۰۰۰

۹۵,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱.۶

۸۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳ قدیم تیپ ۳. مشابه صفر ۸۹

۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا ۲ فول

۷۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت مزدا تک کابین

۲۷,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۲۹,۶۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت مزدا ۲ کابین

۳۰,۹۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۲,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

- - -

۶۸,۸۰۰, ۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

- - -

۸۶,۰۰۰, ۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

- - -

۹۱,۰۰۰, ۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

- - -

۱۰۷,۳۰۰, ۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

- - -

۲۱۹,۲۰۰, ۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل

۶۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل

۶۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

MVM ۱۱۰چهار سیلندر

۱۸,۹۰۰, ۰۰۰

۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

MVM ۱۱۰چهار سیلندر اتوماتیک

۲۴,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

MVM ۱۱۰سه سیلندر

۱۷,۹۰۰, ۰۰۰

۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

MVM ۵۳۰

۳۷,۸۰۰, ۰۰۰

۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

MVM ۳۱۵هاچ بک

۳۶,۱۰۰, ۰۰۰

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

MVM ۳۱۵صندوقدار

۳۶,۴۰۰, ۰۰۰

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

تیگو _X۳۳

۶۰,۸۰۰, ۰۰۰

۶۳,۰۰۰, ۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

ولیکس سی ۳۰ دنده معمولیELITE

۴۱,۰۰۰, ۰۰۰

۴۷,۰۰۰, ۰۰۰

ولیکس سی ۳۰ اتوماتیکELITE

۵۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۶,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

جنتو. دنده اتوماتیک

۵۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

گک گونو -

۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

وینگل ۳ دو کابین

۵۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وینگل ۵ دو کابین

- - -

۵۶,۰۰۰, ۰۰۰

هاوال

- - -

به زودی

هاوال

- - -

۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰