ملت ایران: حسین گروسی پیش از ورود به بحت چگونگی فعالیت سایپا گفت: خودرو سازی را باید جدی گرفت و اجازه نداد تا مشکلات و موانع احتمالی باعثشود تا این صنعت اشتغالزا با مشکل روربر شود.

عضو کمسیون صنایع مجلس همچنین با توجه به فعالیت شرکت سایپا می گوید: انتظار ما از سایپا این است که هم به لحظا کیفیت و هم به لحاظ رشد تولید موفق عمل کند. در ماه های اول سال جاری شاهد رشد بالای ۲۰درصدی در تولیدات سایپا بودیم که نشانگر توانایی و صرف فعلن خواستن در این مجموعه است، آن هم در شرایطی که مشکلات عدیده ای برای خودروسازان و درکل صنعتگران وجود دارد.

نماینده شهریار همچنین ادامه داد: برای اینکه به اثرات رشد تولید پی ببریم، کافی است این را در نظر بگیریم که تولید بیشتر باعثرونق اشتغال و همچنین ثبات قیمت می شود که این روند در نهایت به رونقش صنعت مهم خودروسازی منجر حواهد شد.

او با اشاره به سدت آوردهای سایپا همچنین ادامه داد: طبیعی است که وقتی مجموعه ای به موفیت می رسد، مشخص می شود که توسط نیروهای کارا و توانمندی مدیریت می شود و به همین دلیل باید از همه چهره هایی که در شرایط مطلوب سایپا سهیم هستند، تقدیر شود تا همچون همیشه با انگیزه بالایی به فکر کار و تلاش باشند.

گروسی سخنان را با این اظهارات به پایان برد: صنعت خودروسازی یکی از پدیده هایی است که در اشتغالزیی جوامع موثر واقع می شود. پس باید اینطور گفت باتوجه به اهمیت شغل داشتن مردم، همه دستگاه های مرتبط به فکر حمایت از صنعت خودروسازی باشند تا شرکتهای بزرگی چون سایپا بتوانند تاثیرگذاری بیشتری را در صنعت خودرو و اشتغالزایی از خود به نمایش بگذارند.