به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، براساس این بخشنامه حق خواربار و بن کارگران از رقم ۳۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته و کارفرمایان مکلف به پرداخت آن شده اند.

در این بخشنامه آمده است:

نظر به درخواست کارگران و تشکلهای ذیربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با اهداف و سیاستهای دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۷/۵ / ۱۳۹۲ و پیرو بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲ / ۱۳۹۱ مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر اعم از مجرد یا متاهل از ماهانه ۳۵۰ هزار ریال به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال در ماه افزایش یافته و لازم است از تاریخ ۱/۵ / ۱۳۹۲ توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.