مدل

حافظه داخلی(گیگابایت)

صفحه نمایش(اینچ)

قیمت(تومان)

Ipad(tthgen) wifi

۱۶

۹.۷

۱.۸۵۰. ۰۰۰

Ipad(tthgen) wifi

۳۲

۹.۷

۲.۰۵۰. ۰۰۰

Ipad(tthgen) wifi

۶۴

۹.۷

۲.۲۳۰. ۰۰۰

Ipad(tthgen) wifi

۱۲۸

۹.۷

۲.۵۲۰. ۰۰۰

Ipad(tthgen) wifi + ۴G

۱۶

۹.۷

۲.۰۹۹. ۰۰۰

Ipad(tthgen) wifi + ۴G

۳۲

۹.۷

۲.۳۹۹. ۰۰۰

Ipad(tthgen) wifi + ۴G

۶۴

۹.۷

۲.۶۵۰. ۰۰۰

Ipad(tthgen) wifi + ۴G

۱۲۸

۹.۷

۲.۹۹۵. ۰۰۰

Ipad mini wifi

۱۶

۷.۹

۱.۱۶۵. ۰۰۰

Ipad mini wifi

۳۲

۷.۹

۱.۵۰۰. ۰۰۰

Ipad mini wifi

۶۴

۷.۹

۱.۷۵۰. ۰۰۰

Ipad mini wifi + ۴G

۱۶

۷.۹

۱.۶۵۰. ۰۰۰