مدل دوربین

کیفیت
(
مگاپیکسل)

قیمت با گارانتی اصلی
(
تومان)

Samsung WB۸۵۰F

۱۶.۸

۱.۰۵۰. ۰۰۰

Samsung WB۱۵۱F

۱۶.۴

۷۴۰.۰۰۰

Samsung WB۷۵۰

۱۲.۵

۷۲۰.۰۰۰

Samsung WB۶۵۰

- - -

۴۵۰.۰۰۰

Samsung WB۶۰۰

- - -

۴۱۰.۰۰۰

Samsung ST۹۳

۱۶.۰

۳۹۰.۰۰۰

Samsung ST۸۸

۱۶.۴

۵۰۰.۰۰۰

Samsung ST۶۸

۱۶.۴

۴۳۰.۰۰۰

Samsung ST۶۷

۱۲.۴

۳۲۰.۰۰۰

Samsung ST۶۴

۱۴.۲

۳۲۰.۰۰۰

Samsung ST۵۰۰

- - -

۳۱۰.۰۰۰

Samsung PL۱۷۰

۱۶.۴

۴۶۰.۰۰۰

Samsung PL۱۵۰

- - -

۲۷۵.۰۰۰

Samsung PL۱۲۱

۱۴.۴

۳۷۰.۰۰۰

Samsung PL۱۰۰

- - -

۲۱۰.۰۰۰

Samsung Galaxy Camera GC۱۰۰

۱۶.۳

۱.۵۹۰. ۰۰۰

Samsung MV۸۰۰

۱۶.۴

۶۲۰.۰۰۰

Samsung ES۸۱

۱۲.۴

۲۲۰.۰۰۰

Samsung DV۳۰۰F

۱۶.۴

۶۱۰.۰۰۰

Samsung DV۱۰۱

۱۶.۴

۴۲۰.۰۰۰

Samsung NX۱۰۰۰

۲۱.۶

۲.۱۴۵. ۰۰۰