روند قیمت فلزات در معاملات روز هفدهم آوریل نسبت به روز قبل آن دچار نوسان شد. در این روز نرخ آلیاژآلومینیوم، آلومینیوم، سرب و مس نسبت به معاملات روز شانزدهم آوریل با رشد مواجه شد. در این روز نرخ نیکل، قلع و روی با افت همراه شد.

رشد ۲۰ و ۱۴ دلاری آلیاژآلومینیوم و آلومینیوم
در معاملات روز هفدهم آوریل هر تن آلیاژآلومینیوم نسبت به روز قبل آن ۲۰ دلار رشد را به ثبت رساند. در این روز هر تن آلیاژآلومینیوم با نرخ یک هزار و ۹۶۶ دلار معامله شد. خرید نقدی آن یک هزار و ۹۶۵ دلار بود. در معاملات هفدهم آوریل هر تن آلومینیوم نسبت به معامله روز قبل آن ۱۴ دلار رشد را به ثبت رساند و با نرخ ۲ هزار و ۴۰ دلار و ۵۰ سنت معامله شد. خرید نقدی آن ۲ هزار و ۴۰ دلاربود.
مس ۴۷ دلار گران و نیکل ۱۹۰ دلار ارزان شد
در معاملات روز هفدهم آوریل قیمت مس ۴۷ دلار و ۵۰ سنت رشد داشت. در این روز هر تن از آن با نرخ ۸ هزار و ۱۰۰ دلار و ۵۰ سنت معامله شد. در این روز خرید نقدی مس با نرخ ۸ هزار و ۱۰۰ دلارثبت شد. در معاملات روز هفدهم آوریل نیکل با افت ۱۹۰ دلاری در هر تن مواجه شد و هر تن از آن با نرخ ۱۷ هزار و ۷۵۵ دلار فروش رفت. خرید نقدی آن ۱۷ هزار و ۷۵۰ دلار بود.
افزایش ۳۲ دلاری نرخ سرب
در معاملات روز هفدهم آوریل قیمت سرب ۳۲ دلار و ۵۰ سنت رشد داشت. هر تن از آن با نرخ ۲ هزار و ۶۶ دلار فروش رفت. خرید نقدی آن ۲ هزار و ۶۵ دلار و ۵۰ سنت بود. در معاملات روز هفدهم آوریل قیمت روی نسبت به معاملات روز شانزدهم آوریل با ۱ دلار و ۵۰ سنت افت روبه رو شد. در این روز هر تن روی با نرخ یک هزار و ۹۸۸ دلار و ۵۰ سنت معامله شد. خرید نقدی آن یک هزار و ۹۸۸ دلاربود.
در معاملات روز هفدهم آوریل هر تن قلع با افت ۴۰۰ دلاری روبه رو شد. به این ترتیب هر تن از آن با نرخ۲۱ هزار و ۲۵۰ دلار معامله شد. خرید نقدی آن نیز ۲۱ هزار و ۲۰۰ دلار بود.