ملت ایران: معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی بند(۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

این مصوبه دولت برای اجرا به وزارت دادگستری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۲تیر ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۶۰/۰۱ / ۹۲ مورخ ۲ تیرماه ۱۳۹۲ وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند(۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند(۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ماده۱ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف مددجو: مشمولان بند(۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور شامل محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده(۲) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ زندانی شده اند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطای مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محکوم له مجدداً زندانی شده اند و همچنین محکومیتهای قطعی که محکوم آن در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مددجو محسوب می َشوند.

ب ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان ها مستقر می باشند.

ماده۲ به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه به اولیاء دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت های مالی غیرکلاهبرداری به محکوم له، تسهیلات قرض الحسنه مطابق ضوابط این آیین نامه پرداخت می شود.

ماده۳ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از وزارت دادگستری می باشد.

ماده۴ پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیماً به محکوم له پرداخت خواهد شد.

تبصره۱ سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و درصورت فقدان افراد ذکرشده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.

تبصره۲ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستاد دیه حتی الامکان تمایل محکوم له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی مالی جلب نماید.

تبصره۳ افراد خیّر درصورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین نامه می توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزادشدن شخص مورد نظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آیین نامه به مصرف خواهد رسید.

ماده ۵ حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام می باشد. مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأییدشده به «مهر دفتر هیئت دولت» است، خواهد بود.

تبصره در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است.

ماده۶ حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی غیرکلاهبرداری معادل وام پرداختی به مشمولان ماده(۵) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یادشده خواهد بود.

تبصره۱ تولیدکنندگان و کارآفرینان که صلاحیت و استحقاق آنان توسط ستاد دیه و وزیر دادگستری احراز شود، می توانند بدون رعایت سقف مذکور تا سقف مبلغ محکومیت تسهیلات دریافت نمایند.

تبصره۲ حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه پانصدمیلیون(۰۰۰/۰۰۰ / ۵۰۰) ریال خواهد بود.

ماده۷ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام نماید.

ماده۸ جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می شود.

ماده۹ سررسید پرداخت اولین قسط، حداقل سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.

ماده۱۰ توزیع تسهیلات موضوع این آیین نامه به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.

تبصره ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را برمبنای گزارش بانک های عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال می شود.

ماده۱۱ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه می باشد.

ماده۱۲ بانک های عامل می توانند از تسهیلات یادشده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.

ماده۱۳ بانک های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات حداکثر ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی کننده اعلام نمایند.

ماده۱۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آیین نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.