ملت ایران: نظام الدین برزگری تاکید کرد: ۵۵ استاندارد خودرویی در کشور وجود دارد که از این میان ۵۱ استاندارد در بحثایمنی و عملکرد خودرو و ۴ استاندارد نیز در خصوص آلایندگی مطرح شده است. وی افزود: در سال ۸۹ اسامی خودروهای بدون کیفیت را اعلام کردیم که البته برخی از این نواقص و مشکلات برطرف شد اما آخرین مهلتی که به گروه خودروسازی دادیم اول تیر امسال بود که این خودروها به حداقل استاندارد لازم برسند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به حداقل استاندارد در خودروهای تولید داخل تصریح کرد: داشتن دو کیسه هوا برای راننده و سرنشین جلو اولین اولویت برای استاندارد ایمنی خودروهای تولید داخل بود. برزگری افزود: با هماهنگی های انجام شده در زمان حاضر ۸۰ درصد خودروهای تولید داخل دارای ۲ کیسه هوا هستند و قرار بر این شده که ۲۰ درصد باقیمانده نیز تا پایان شهریور استاندارد اولیه را داشته باشند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه استاندارد کارخانه ای در سراسر کارخانه های خودروسازی دنیا رعایت می شود گفت: امروز کارخانه های بزرگ خودروسازی دنیا استاندارد کارخانه ای را رعایت می کنند زیرا این نوع از استاندارد مهمتر از استانداردهای ملی است در حالیکه این بحثدر کشور ما وجود ندارد.