به گزارش ملت ایران عبداله بابایی در گفتگو با واحد مرکزی خبر تصریح کرد: انتشار خبر دور جدید تحریم های آمریکا در قالب تحریم صنعت خودرو کشورمان، علاوه بر حدس و گمان، برخی را بر آن داشت تا خودی نشان دهند و در پوشش نظر کارشناسی سخنانی بی پایه را بر زبان آورند که با توجه به رشد صنعت خودرو در کشور، موجب وهن آن است. وی افزود: تولید مجدد خودروی پیکان که از سوی برخی مطرح شده و در رسانه ها انتشار یافته، خلاف واقعیت است که نشان می دهد، گویندگان آن هیچ شناختی از صنعت، به وی‍ژه صنعت خودرو کشور ندارند.

بابایی گفت: این عده چشم بر توسعه این صنعت در کشور بسته اند و با ذهن جامانده در گذشته، به تحلیل مسایل روز می پردازند و متاسفانه حمله به صنعت خودرو را دستمایه کسب شهرت برای خود قرار می دهند. وی افزود: صنعت خودرو کشور، بوی‍ژه گروه صنعتی ایران خودرو در این سال ها با تولید برندهای ملی جدید اوضاع دیگرگونه ای یافته است که در آن امکان تولید مجدد خودرو پیکان و بازگشت به آن وجود ندارد.

معاون ایران خودرو در ادامه اعلام کرد: گروه صنعتی ایران خودرو با ورود دومین خودرو با برند ملی(رانا) به بازار در سال گذشته و همچنین تولید سومین خودرو با برند ملی(دنا) از سوی این شرکت و برنامه عرضه آن تا اواخر سال جاری ثابت کرده که گام در مسیری بی بازگشت گذاشته است. بابایی گفت: صنعتگران در این حوزه تلاش می کنند محصولات خود را مبتنی بر نیازهای روزآمد شده بازار تولید کنند. تردیدی نیست که محدودیت های اینگونه اگرچه بر سرعت توسعه و رشد تولید تاثیرگذار است و در حکم مانعی در این مسیر تلقی می شود، اما هیچ گاه نتوانسته است این چرخ را از حرکت بازدارد. مصر در فضای مجازی منتشر شده است.