ملت ایران: شواهد در بازار مسکن جنوب تهران نشان می دهد که قیمت اکثر واحدهای مسکونی فروشی بین ۲ تا ۳ میلیون تومان در هر متر مربع پیشنهاد می شود.
بالاترین نرخ های پیشنهادی فروشی مربوط به واحدهای مسکونی در خیابان زمزم و نازی آباد است که بین ۳ تا ۴ میلیون تومان و حتی بیشتر عنوان می شود.