ملت ایران: بزرگترین گلخانه محصولات تراریخته با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران افتتاح شد.

در این مراسم از جدیدترین دستاوردهای بخش ژنتیک در مرکز تحقیقات اصلاح بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی رونمایی شد.