به گزارش ملت ایران به نقل از عصر ایران: کادر کاراکوش زن محجبه در میدان تاکسیم استانبول در گفتگو با رسانه ها انتقاد خود را به شیوه حکمرانی اردوغان ابراز می کند.