به گزارش سرویس اجتماعیملت ایرانیک دبیرستان در دره هوسیک در نیویورک در اقدامی عجیب، سالنامه ای را منتشر کرد که در آن به تمسخر بعضی از دانش اموزان خود پرداخته است!

این دبیرستان به علت سهل انگاری در بازبینی سالنامه قبل از انتشار آن باعثشد که صد ها نسخه از این کتاب در حالی منتشر شود که در آن برخی از دانش اموزان را " دراز " نامیده شوند و به برخی دیگر برچسب " بچه ای با لبخند وحشتناک " زده شود.

در پی انتقادات مختلف به این دبیرستان، سرپرست این مجموعه آموزشی در حال تدارک عذرخواهی رسمی است تا به دانش اموزان و والدینشان ثابت کند که این اقدام در پی یک اشتباه و سهل انگاری پیش امده و هیچ قصد بدی در کار نبوده است.

ظاهرا اعضای تیم تدوین این سالنامه شناخت کافی در مورد بعضی از دانش آموزان نداشتند و برای بررسی بیشتر و جلوگیری از بوجود آمدن اشتباه، دانش اموزان را با صفتی خاص مشخص و از هم تفکیک کرده بودند تا بعدا مورد بازبینی قرار دهند.

سهل انگاری در بازبینی و ویرایش سالنامه قبل از انتشار، باعثبوجود آمدن شاعبه تمسخر دانش اموزان توسط مدیران و معلمانشان شده است.