ملت ایران:یافته های مرکز تحقیقاتی مونل در آمریکا حاکی از آن است انسان ها می توانند بر اساس تغییرات ایجاد شده در بوی بدن افراد سن آن ها را تشخیص دهند.

قسمت اعظم این توانایی مبتنی بر توانایی شناسایی بوی بدن افراد سالخورده است و برخلاف تصور عمومی، میزان شدت و ناخوشایند بودن بوی بدن این گروه سنی از افراد جوان و میانسال کمتر است.

در انسان ها " بوی فرد مسن " در فرهنگ های مختلف قابل تشخیص است. این پدیده در ژاپن نیز پذیرفته شده و لغت kareishūبرای توصیف آن مورد استفاده قرار می گیرد.

«یوهان لوندستروم»(Johan Lundström) متخصص علوم اعصاب حسی در مونل می گوید: انسان ها هم مانند حیوانات می توانند علائمی را از روی بوی بدن شناسایی کنند که به آن ها امکان تشخیص سن بیولوژیکی، پرهیز از ارتباط با افراد بیمار، یافتن زوجی مناسب و تمیز دادن خویشاوندان از غیرخویشاوندان را می دهد.

بوهای بدن انسان همچون حیوانات حاوی آرایه ای غنی از ترکیبات شیمیایی اند که می توانند انواع مختلف اطلاعات اجتماعی را مخابره کنند. ویژگی های ادراکی این بوها در طول دوران عمر به این دلیل که تراکمی از مواد شیمیایی اساسی اند، دستخوش تغییر می شوند.

به این دلیل که مطالعات انجام شده در مونل و سایر موسسه های علمی بر روی حیوانات توانایی آن ها برای شناسایی سن را از طریق بوی بدن به اثبات رساند، تیم لوندستروم این پدیده را بر روی انسان بررسی کرد.

در آزمایشات آن ها بوهای بدن سه گروه سنی جمع آوری شد و ۱۲ تا ۱۶ نفر در هر گروه قرار داده شدند: جوانان(۲۰ تا ۳۰ سال)، افراد میانسال(۴۵ تا ۵۵ سال) و سالخوردگان(۷۵ تا ۹۵ سال). هر شخص به مدت پنج شب در تی شرت های فاقد بو دارای پدهای زیربغل خوابیدند. این پدها سپس به چهار قسمت بریده شده و بر روی ظرف های شیشه ای قرار داده شدند.

بوها توسط ۴۱ شخص ارزیاب جوان(۲ - تا ۳۰ ساله) سنجیده شدند. به این افراد دو ظرف حاوی بوی بدن در ۹ ترکیب داده و از آن ها خواسته شد که تشخیص دهند کدام بو متعلق به افراد سالخورده است. ارزیاب ها همچنین شدت و مطبوع بودن هر بو را سنجیدند و در نهایت از آن ها خواسته شد که سن افراد داوطلب برای هر نمونه موردی را تخمین بزنند. این ارزیاب ها توانستند سه گروه سنی حاضر در آزمایش را بر اساس نشانه های بو از هم تمیز دهند. تحلیل های آماری نشان داد که بوهای گروه مسن عامل این توانایی برای تشخیص سن بودند. ارزیاب ها همچنین بوهای بدن گروه مسن را دارای شدت و نامطبوعی کمتر نسبت به بوی بدن دو گروه سنی دیگر اعلام کردند.

لوندستروم اظهار کرد: افراد سالخورده دارای بوی زیربغل قابل تشخیصی هستند که از نظر افراد جوان تر نسبتاً خنثی و کمترنامطبوع اند. این امر با تصور عموم در خصوص نامطبوع بودن بوی افراد مسن در تضاد است. با این حال ممکن است که سایر نقاط منشأ بوی بدن از جمله پوست و تنفس دارای کیفیت های متفاوت از زیربغل باشند.

مطالعات آتی با هدف تشخیص بیومارکرهای اساسی استفاده شده توسط ارزیاب ها برای شناسایی بوهای مرتبط با سن و همچنین تعیین این موضوع که مغز چگونه قادر به شناسایی و ارزیابی این اطلاعات است، صورت خواهند گرفت.

نتایج این تحقیق در ژورنال PLoS ONE انتشار یافت.