سفارت انگستان چند روز گذشته پس از ۴ سال بازگشایی شد.

همانطور که در تصویر مشاهده می شود این سفارت خانه تابلوی جدیدی را در درب ورودی حود نصب کرده است.