ملت ایران: خیابان خلیج فارس، نام یکی از معابر قاهره بود، زمانی که هنوز کشورهای عربی دچار جاهلیت تحریف تاریخ نشده بودند. عکس از ویکی پدیا. به مناسبت ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس.