ملت ایران: هنوز طنین صدای مهربان پیرمردی که بیش از ۵۰ سال است برای قفل های بسته و درهای خانه ها کلید می سازد در کوچه ها می پیچد.