به گزارشملت ایرانحلقه ی مویی متعلق به امپراتور فرانتس ژوزف، پادشاه اتریش و مجارستان، امپراتور در حراج وین به مبلغ € ۱۳،۷۲۰(£ ۱۱،۵۰۰) - بیش از ۲۰ برابر ارزش تخمینی آن فروخته شد.
این دسته موی سفید رنگ که متعلق به امپراتور بوده است، در حدود ۴۵۰ یورو ارزش گذاری شده بود.

پیش از این حلقه موهای افراد مشهور دیگری در حراج های مختلف فروخته شده بود، از آن جمله دسته مویی از فرانتس ژوزف از سال ۱۸۴۸ تا سال ۱۹۱۶ حکومت کرد و یکی از طولانی ترین دوران سلطنت را در میان حاکمان اروپا داشته است.

پیش از این موی برخی افراد تاریخی دیگر نیز با مبالغی هنگفت در حراج ها به فروش رفته اند، از آن جمله حلقه مویی از ناپلئون بناپارت: در سال ۲۰۱۰، قفل موی امپراتور فرانسه به ارزش £ ۸،۶۰۰ در حراج در نیوزیلند به فروش رسید.