به گزارش ملت ایران خبرآنلاین، شهرداری دبی اجرای پروژهشهر علاء الدینرا مرکب از سه برج در بندر دبی آغاز کرد. وجه تسمیه این پروژه این است که در آن تلاش می شود از زمین استفاده نشود و در آب اجرا شو
البیاننوشت، این پروژه شامل دفا تر تجاری و یک هتل در سه برج است که تا مسافت ۴۵۰ متر امتداد خواهند داشت.
حسین ناصر لوتاه مدیرکل شهرداری دبی گفت که پروژه در بندر کشتی های تجاری در خور دبی در منطق رقه خارز از منطقه دبی قدیم اجرا می شود که شامل سه برج با ارتفاع های مختلف و چند پارکینگ است.
او خاطرنشان کرد که هدف از این پروژه ساخت برج هایی با اشکالی به منظور یادآوری اسطوره های قدیمی است؛ و نیز به زیبایی شهر بیفزاید و وجهه گردشگری متمایزی به آن ببخشد. او تاکید کرد که این پروژه خارج از منطقه حفاظت شده خور اجرا می شود که به ثبت سازمان میراثجهانی رسیده است.
او افزود: «اجرای این پروژه در این منطقه دارای اثر تمدنی و تاریخی در سطح جهان خواهد بود و باعثافتخار نسل های آینده به خاطر پیشرفت امارت برپایه دیدگاه شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس کشور و حاکم دبی می شود. به علاوه دستاورد اقتصادی و غیر مستقیمی که در دراز مدت از راه افزایش گردشگری در امارت خواهد داشت به ویژه اینکه دبی در آستانه یک جهش جهانی قرار دارد و قرار است میزبان نمایشگاه جهانی اکسپو۲۰۲۰ شود. انتظار می رود این پروژه باعثاستفاده بهینه از زمین در این منطقه و در نمای خور شود و این خود بخشی از اهداف گردشگری در زمینه استفاده بهینه از زمین در امارت است.»