انسان همواره به دریا و دیدنی های تمام نشدنی آن به عنوان محلی پر ازشگفتیهانگریسته است. دریا آن چنان مملو از معماهاست که حتی باتجربه تریندریانوردانواقیانوسشناسان دنیا نیز نمی توانند ادعا کنند که به تمامی رازهای آن پی برده اند.

هزاران سال است که انسان، کشتیهای خود را بر پهنه دریا می راند و جدای استفاده از آرامش و زیبایی های نهفته در آن، از آن ماهی صید می کند و مایحتاج خود را به دست می آورد.

با اطلاعاتی که ما اینک از وسعت و عمق اقیانوسها داریم، چنین به نظر می رسد که اطلاق کره خاکی به سیاره ای که در آن ساکن هستیم، چندان صحیح نیست زیرا نزدیک به سه چهارم سطح این سیاره را آب فرا گرفته است.