ملت ایران: زینت قریشی، همسر کرزای و بانوی اول افغانستان است.

او دکترای پزشکی در رشته زنان دارد و به ندرت در انظار عمومی ظاهر می شود.

او متولد ۱۹۷۰ قندهار است و در ۱۹۹۹ با کرزای ازدواج کرد. " میرویس " پسر آنها در سال ۲۰۰۷ به دنیا آمد.

عصر ایران