ملت ایران: خوشحالی او از پیروزی کشتی‌گیران کشورمان را خبرگزاری‌های مختلف به تصویر کشیده‌اند.