به گزارش اختصاصی ملت ایران در قونیه ترکیه یک مرد پس از اینکه خانه اش ۴ بار مورد سرقت یک دزد ناشناس قرار گرفت پارچه نوشته ای روی خانه خود نصب کرد و روی آن نوشت: " در این خانه دیگر اشیایی برای دزدی باقی نمانده لطفا به خود و پلیس زحمت بی مورد ندهید. "

وجود این نوشته سبب نشد تا خانه " محمد پکر " شهروند ساکن قونیه برای بار پنجم مورد سرقت قرار نگیرد.

این بار محمد پکر در پارچه نوشته زیر که می بینید روی پارچه نوشته: " ای دزد! چه رویی داری! من از نوشتن خسته شدم اما تو از دزدی خسته نشدی! "