مداد ده سانتی در چشم یک دختر! /تصاویر

وقتی اولیویای کوچک را به بیمارستان منطقل می کنند با عکسهای پزشکی مشخص می شود که این مداد حدود ۱۰ سانت طول دارد که از همان بیمارستان کوچک دختر خوش شانس را با هلیکوپتر به بیمارستان کودکان بوستن منطقل می کنند.

یک تیم پزشکی ۵۰ نفره روی عمل اولیویا کار کردند تا میلیمتر میلیمتر مداد را بیرون کشیدند بدون اینکه آسیبی به دخترک وارد شود.

منبع: صراط نیوز