تصادف عجیب یک زن نگون بخت /عکس

ملت ایران: این زن ۲۳ ساله برزیلی که در نیروی ارتش خدمت میکرد، هنگام رانندگی دچار سانحه شد و با یک کندوی زنبور عسل برخورد کرد و زنبورهای عصبانی به جان این زن افتاده و بیش از ۵۰۰ بار او را نیش زدند و همین مسئله باعثمرگ وی شد. به گفته پزشکی قانونی این زن به نیش زنبورهای عسل حساسیت داشته است

پلیس معتقد است این زن هنگام رانندگی در طوفان کنترل خود را از دست داده و با یک کندو که توسط زنبور داران زیر یک درخت قرار گرفته بود برخورد کرده است.

به گفته شاهدان او هنگام تصادف اصلا آسیب ندیده و آنها دیده بودند وی از ماشین خارج شده و در حال تلاش برای فرار از دست زنبورها بود.

به گفته زنبورداران رفتار زنبورها در مقابله با مهاجمان تحت تاثیر عواملی چون شرایط آب و هوایی ونژاد زنبورها تغییر میکند. برای مثال زنبورهای اروپایی به اسانها حمله نمیکنند.

اما شرایط آب و هوایی مثل گرما و رطوبت باعثحرکت تهاجمی زنبورها میشود. این در حالی است که هوای آفتابی و معتدل رفتار آرام آنها را در پی دارد.

منبع: پرداد