به تازگی عکسی در رسانه ها منتشر شده که کار نمایندگان فرانسه را در مجلس نشان می دهد.

به گزارش ملت ایران به نقل از روزگارنو، عکسی از دو تن از نمایندگان در پارلمان فرانسه منتشر شده که آنان را در حال بازی " اسکرابل " با iPad نشان می دهد.

منابع فرانسوی می گویند، هنوز مشخص نیست این تصاویر در زمان استراحت گرفته شده و یا در زمان بحثاز قانون جدید فرانسه …!