در ایننامهآمده است:

سلام خدمت اقای خوبمامام رضا

آقا جان از شما می خواهم برای من بنده حقیر یک دری باز کنید در رحمت ای امام کمکم کن تا از مرفین نجات پیدا کنم به من اراده بده کمکم کن تا کار پیدا کنم وزندگی جدید ی شروع کنم ای امام کمکم کن.