دختر بچه ۳ ساله چینی از یکبیماری نادررنج می‌برد که باعثشده است پاهای وی بزرگتر از حد معمول خود باشند.

یو یو دختر بچه ۳ ساله چینی دارایبیماری عجیبیاست که این بیماری باعثمی شود پاهای ایندختر بچهبا سرعت بسیار بالایی رشد کنند. پاهای یو یو دائما در حال متورم و سنگین شدن هستند که راه رفتن را برای او بسیار دشوار کرده است.

پاهای یو یو دائم در حال متورم و سنگین شدن هستند که راه رفتن را برای او بسیار دشوار کرده است. خانواده این دختر بسیار فقیرند و از مخارج معالجه دخترشان بر نمی آیند ولی پدر بزرگ یو یو در حال جمع آوری و به دست آوردن پولی است که بتواند نوه خود را درمان کند.