ملت ایران: عکس زیر روایتی وحشتناک از وقت تنهایی است. انتهای این قبر معلوم نیست.