ملت ایران: او که مدیر شرکت تبلیغاتی در بارسلونا است می گوید: معتقد است کفش ها و سایه اش گویاترین انعکاس شخصیت او هستند که در تصاویر دیده می شوند و چون خودش را نشناخته از تصاویر محو کرده است.

مرد عجیبی که نامرئی می شود